นายกรัฐมนตรี ความหมายประวัติความเป็นมา

 • Post author:
 • Post category:Blog

นายกรัฐมนตรี คือตำแหน่งหัวหน้าของฝ่ายบริหารในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สำคัญเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่าและมีเกียรติยศเป็นอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี ความหมายตามพจนานุกรม คำว่านายกนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าหมายถึง ผู้นำ,ผู้เป็นหัวหน้าส่วนคำว่านายกรัฐมนตรีนั้นหมายถึงตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีก็คือคณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเช่นกัน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นๆอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน และยังหมายถึงบุคคลที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นประธานของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกด้วย สำหรับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย  นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้ และอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ชื่อเดิมว่า "ก้อน หุตะสิงห์"  ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของประเทศไทยคือยุคของนายกคนไหน  ใครๆต้องตอบว่าเป็นช่วงรัฐบาลชาติชายและรัฐบาลทักษิณแน่นอน มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานอุตหหกรรมโรงงานหนึ่งเกลียดพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลรัฐประหารมาก เพราะทุกครั้งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์หรือรัฐบาลรัฐประหารบริหารประเทศ ผลประกอบการของโรงงานเพื่อนคนนี้จะไม่ดีเลย ตรงกันข้ามในช่วงรัฐบาลชาติชายหรือรัฐบาลทักษิณสินค้าจากโรงงานของเพื่อนขายดีมาก ซึ่งเรื่องนี้มีข้อสังเกตว่าในช่วงที่ชาติรุ่งเรืองนั้นเป็นช่วงที่เรามีประชาธิปไตยมากเรียกว่าค่อนใบ สส.เลือกตั้งอยู่แล้วและสว.ก็มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดทิศทางประเทศ จะมีก็แต่ศาลหรือขบวนการยุติธรรมที่อยู่เหนือกว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน ส่วนเราในตอนนี้จึงยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ

Continue Readingนายกรัฐมนตรี ความหมายประวัติความเป็นมา

เลือกเสพข่าวสาร อย่างไร

 • Post author:
 • Post category:Blog

สมัยก่อนนั้นคนเราจะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ไม่กี่ช่องทางหลักๆ จะมีวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดกรองมาในระดับหนึ่งก่อนที่จะสื่อสารส่งต่อให้กับเรา ซึ่งแหล่งที่เรา เลือกเสพข่าวสาร มักเป็นผู้กระจายข่าวสารที่เป็นแหล่งใหญ่ใหญ่ที่เราสามารถเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เรามักจะรู้จักชื่อทั้งหมดทำให้เรารู้สึกว่าข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่เรารู้จักนั้นเรามีความมั่นใจว่าข่าวสารที่นำเสนอออกมานั้นมีความถูกต้องเป็นจริง แต่ก็อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสมอไป เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อให้มากๆ เลือกเสพข่าวสาร อย่างไรเมื่อแหล่งกระจายข่าวมีความเปลี่ยนแปลง ผู้ที่เป็นฝ่ายรับข่าวสารอย่างเราทุกคนก็มีความอิสระในการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลอื่นๆได้เช่นกัน แต่ในอดีตยังไม่มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากนัก การพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปจึงมักแพร่กระจายข้อมูลอยู่ในวงแคบแค่กลุ่มบุคคลเท่านั้น ยกเว้นหากเป็นการกระจายข่าวสารจากผู้ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคนส่วนมากเช่นบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่คนรู้จักจำนวนมากเป็นต้น ข่าวสารนั้นก็จะมีการแพร่กระจายในวงที่กว้างมากขึ้น  กลับกันในปัจจุบันที่ทุกคนแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ และเมื่อทุกคนอยู่ในโลกเสมือนนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสรีที่จะนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมคนธรรมดาก็กับกายเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วไปรู้จักกันในวงกว้างได้ และสามารถกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดของผู้อื่นได้ และเนื่องด้วยเหตุนี้ทำให้แหล่งข่าวสารเพิ่มมากขึ้นแบบไร้ขีดจำกัด ส่วนเราที่เป็นผู้รับสารก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายมาก ข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมันมากเสียจนบางครั้งเราก็แยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราได้อ่าน หรือฟังมาจากแหล่งข่าวในอินเตอร์เน็ตเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันแน่ ใช้วิจารณญาณให้มาก เนื่องจากในทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หมดและไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลที่ตัวเองเผยแพร่ไปจะถูกผู้คนสนใจมากหรือสนใจน้อย ดังนั้นสิ่งที่เผยแพร่อาจไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไปส่วนเราที่เป็นเสมือนผู้รับทราบข้อมูล จึงควรใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลมากกว่าปกติ และไม่ควรเชื่อว่าสิ่งที่ถูกเผยแพร่มานั้นเป็นเรื่องจริงหากไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ประกอบ เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราควรเชื่อข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ คุณต้องแยกให้ออกว่าข้อมูลไหนคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและข้อมูลไหนเป็นแค่ความคิดเห็น ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข่าวสาร ในแทบจะทุกช่องทางโซเชียลจะมีปุ่มให้คุณกดแชร์ ก่อนที่คุณจะแชร์ไปนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณของคุณพิจารณาจนทราบแล้วว่าสิ่งที่คุณจะแชร์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง และสมควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่ และหากคุณไม่ได้แชร์จากแหล่งที่มาโดยตรงแต่เลือกเผยแพร่ตามความคิดเห็นของตัวคุณเอง คุณไม่ควรบิดเบือนหรือชักจูงให้คนอื่นรับรู้และหลงเชื่อข่าวสารที่ผิดผิดไปจากความเป็นจริง w88 พนันออนไลน์ที่มาแรงในตอนนี้

Continue Readingเลือกเสพข่าวสาร อย่างไร

อุปกรณ์ไลฟ์สด ที่ขาดไม่ได้เลย

 • Post author:
 • Post category:Blog

ซึ่งปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าในปัจจุบันนั้นรายการ Streaming มีค่อนข้างมากเลยในปัจจุบันเพราะคนสมัยนี้นอกจากจะดูทีวีแล้วยังมีรายการมากมายในโลกออนไลน์อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นช่องทางที่หารายได้ที่สำคัญอย่างมากสำหรับการไลฟ์สด แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ อุปกรณ์ไลฟ์สด ที่จำเป็นอย่างมากในการทำรายการต่างๆคุณสามารถเป็นเจ้าของรายการด้วยตัวเองเลย และยังสามารถไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้มากมายซึ่งในปัจจุบันก็มี Facebook ที่ได้รับความนิยมอย่างมากลองมาก็คือ YouTube และยังมีหลายอีกแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Live สดอยู่ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสิ่งสำคัญสำหรับการไลฟ์สดพวกอุปกรณ์ อุปกรณ์ไลฟ์สด อินเตอร์เน็ตเครื่องส่งสัญญาณ การไลฟ์สดแล้วเป็นรูปแบบในออนไลน์โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วในการส่งสัญญาณภาพที่สูงเพื่อที่จะให้การไลฟ์สดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราแนะนำเลยว่าคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณสองค่ายอย่างน้อยเพื่อที่เวลามีปัญหาเราจะได้โยกไปใช้อีกไข้ได้เลยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำรายการไลฟ์สด เราสามารถตรวจสอบอินเตอร์เน็ตก่อนไลฟ์สดด้วยเพื่อที่จะทดสอบความเสถียรของมันว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ อุปกรณ์เสริมต่างๆ อุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับการไลฟ์สดนั้นมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องในรูปแบบของการลดแรงสั่นสะเทือนที่สามารถถ่ายภาพออกมาสวยงามคมชัดบางครั้งเวลาเราเดินถ่ายอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนมาถึงกล้องได้ และยังสามารถพกพาได้สะดวกอีกด้วยส่วนมากเราจะเห็นยูทูปเบอร์หลายคนนั้นใช้ในการถ่ายคลิปวีดิโอ  อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับรายการถ่ายทอดสด คุณควรมองหาอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณภาพที่มีคุณภาพที่มีความคมชัด ถ้าภาพรายการถ่ายทอดสดเราแย่คนดูอาจจะหนีไปได้ หรือคุณจะหาอุปกรณ์ติดตั้งเสริมที่จะช่วยให้ภาพออกมาได้สวยและคมชัด สิ่งสำคัญของการไลฟ์สดคืออุปกรณ์แสงด้วย จะทำให้ภาพที่คุณไลฟ์สดออกมานั้นมีความสว่างมากขึ้นไม่มืดจนเกินไป…

Continue Readingอุปกรณ์ไลฟ์สด ที่ขาดไม่ได้เลย

รู้จักอาชีพ นักจัดรายการวิทยุ

 • Post author:
 • Post category:Blog

นักจัดรายการวิทยุ มีหน้าที่ที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้ความรู้แก่ผู้รับฟัง ก่อนที่จะจัดรายการก็ต้องหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆก่อนทำการออกอากาศทุกครั้งเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกคนนั้นได้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่จะสามารถพูดคุยกับดีเจได้ตลอด และอาจจะมีการส่งจดหมายมาที่นี่สถานที่ทำงาน ตอบปัญหาจากผู้ถามอย่างถูกต้อง  นักจัดรายการวิทยุ  อยู่ที่เราเข้าใจกัน ดีเจที่ย่อมาจาก Disc Jockey เป็นรูปอะไรลักษณะการจัดเพลง บอกข่าวให้แต่คนฟังผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่จะนิยมเปิดวิทยุเพื่อฟังเพราะว่าดีเจส่วนใหญ่นั้นจะนำเรื่องการติดขัดจราจรมาเล่าสู่กันฟังว่าเส้นนี้รถติดรถแน่นดีเจจะเป็นคนบอกข่าวสาร และยังให้ประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่อีกด้วย ที่จัดเพลงให้เกิดข้อคิดต่างๆ โอกาสในการทำงาน ต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นที่ต้องการเยอะมากเพราะว่าวิทยุในประเทศไทยนั้นมีหลายแห่งที่ให้บริการและยังต้องการดีเจจำนวนมากและการจัดรายการต่างๆ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาครัฐที่นำมาเสนอปัจจุบันได้มีองค์กรเอกชนที่มาหาผลกำไรจากการโฆษณาเป็นจำนวนมาก เพราะการโฆษณาในวิทยุนั้นถูกกว่าในโทรทัศน์เป็นอย่างมากจึงได้รับความนิยมมาโฆษณากันในวิทยุ เป็นโอกาสที่เราจะได้งานสำหรับอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น เงินเดือน บอกแล้วว่าเงินเดือนสำหรับนักจัดรายการวิทยุหรือว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยและยังมีเวลาว่าอีกมากมายให้ทำอีกด้วยแต่เราต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรในการทำหน้าที่ บอกเลยว่าเงินเดือนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนว่าพูดเก่งหรือไม่และวินัยในการทำงาน และส่วนใหญ่นั้นจะทำงานโดยคิดเป็นชั่วโมงมากกว่าเป็นเงินเดือนยิ่งเราทำชั่วโมงมากก็ยิ่งได้มาก

Continue Readingรู้จักอาชีพ นักจัดรายการวิทยุ

ใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียทำการตลาด

 • Post author:
 • Post category:Blog

ไม่ว่าจะมองยังไง สื่อ โซเชียลมีเดียนั้นมีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันนี้ เพราะคนนิยมใช้มาเพื่อความบันเทิงจึงได้รับความนิยมกันแพร่หลาย รวมถึงการนำมาทำธุรกิจในแบบต่างๆด้วยและก็สามารถทำเงินได้จริงๆ เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายด้วยจึงเป็นสิ่งที่คนก็จะทำคู่กันไปเหมือนกัน แต่ก็มีรูปแบบมากมายและไม่มีกำหนดตายตัวว่าจะเป็นอย่างไรเรียกได้ว่ามีอิสระมากเลยทีเดียว ทำตลาดของสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อ โซเชียลมีเดียที่เราเห็นทุกวันนี้นั้นก็มาจากการผ่านการทำการตลาดมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีนั่นถือว่าสำเร็จได้ด้วยดี ส่วนที่กำลังพัฒนาก็มีอยู่มากเหมือนกันแต่ตราบใดที่ยังไม่หยุดอีกไม่นานก็สำเร็จได้แน่นอน เพราะจะเน้นที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซะส่วนใหญ่ จะต้องทำให้โดดเด่นและดึงดูดผู้คนเข้ามาไม่ว่าจะช่องทางไหนๆก็มีผลส่วนช่วยกันหมดเลย เป้าหมายของสื่อออนไลน์ การใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียนั้นเป้าหมายต่างๆก็คงจะไม่พ้นลูกค้าหรือคนที่เราจะต้องการนำเสนอผลงานของเรา ซึ่งนอกจากการเข้าถึงแล้วก็ยังจะต้องสร้างความน่าสนใจดึงดูดคนเข้ามาให้ได้มากๆอีกด้วยจะเป็นเรื่องง่ายมาสำหรับสังคมโซเชียลที่มีผู้ใช้งานจำกัดแต่ถ้าในวงกว้างก็คงจะต้องสร้างสรรค์ความแปลกให้เพื่อให้ตื่นตาตื่นใจกันสักหน่อย วางแผนของ สื่อ โซเชียลมีเดียให้ดี การใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียนั้นการใช้ให้ได้ประโยขน์สูงสุดนั้นก็คงจะต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็แผนที่ดีในการใช้ให้เต็มที่ เพราะการเข้าถึงนั้นคงต้องใช้การตลาดในรูปแบบต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเยอะมากการทำงานสร้างผลงานที่เหมาะสมนั้นก็มีผลกับสื่อของเรามากเช่นกัน การใช้สื่อทั้งหลายนั้นจะให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นก็คงต้องใช้ความรู้ความสามารถอยู่พอสมควรก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการทำงานที่ดีมากขึ้น

Continue Readingใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียทำการตลาด

โอกาสในการทำเงินจาก youtube

 • Post author:
 • Post category:Blog

เราอยู่ในยุคที่อินเตอร์เน็ตนั้นสามารถเข้าถึงทุกคนได้ขอแค่เพียงมีโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และต้องบอกเลยว่าปัจจุบันได้มีอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็คือ youtuber เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างมากๆ มักจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล  หาเงินออนไลน์ เป็นยุคสมัยใหม่ที่สามารถทำเงินได้ในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าในการผลิตวีดีโอ หรือสื่อประเภทต่างๆเพื่อลงใน YouTube ซึ่งต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเราสามารถหาดูได้ง่ายมาก และก็เป็นการสร้างรายได้และอาชีพจาก youtube มันยังคงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ในทุกวันนี้  สร้างรายได้ ถึงแม้ว่าจะมียูทูปเบอร์มานานแล้วแต่ก็ไม่นานสักเท่าไหร่ ดังนั้นต้องบอกหรือว่าในยุคนี้ก็ยังมียูทูปเปอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้บริโภคจะทำอย่างไรให้คุณน่าสนใจ ถึงแม้ว่าคุณจะมีความคิดดีๆแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำมันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งยิ่งคุณทำให้ยอดวิวเยอะได้เงินที่เข้ามา ก็จะเยอะตามไปด้วยรวมถึงโฆษณาที่จะทำให้คุณนั้นทำกำไร  ขายของออนไลน์ มียูทูปเบอร์หลายคนเลยทีเดียวที่มีการสร้าง Content แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการขายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าในทุกวันนี้นั้นมีหลากหลายช่องทางมากๆ ที่สามารถทำเงินได้และในปัจจุบันก็มีคนทำเงินจาก YouTube กันเยอะและมีหลายช่องทาง

Continue Readingโอกาสในการทำเงินจาก youtube

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากการไลฟ์สด

 • Post author:
 • Post category:Blog

เรียกได้ว่าทุกวันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าการไลฟ์สดนั้น มันมีอยู่หลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวเลือกได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไลฟ์สดไว้ก่อน โดยที่ไม่สนโลกเลยว่าคุณจะผิด หรือคุณจะถูกไลค์กันกระจายร้ายกันจนไร้สาระกันไปเลย ข้อเสีย หลายคนนำมาใช้ในทางที่ผิดหรือทำมาใช้มั่วซั่วไปหมด ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนักหรอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรในบางครั้ง เพราะว่าโลกโซเชียลนั้นมันเป็นโรคที่มีคนสามารถเข้าถึงได้ ข้อดี เราสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลสมมุติว่าคุณโดนตำรวจเรียกบางครั้ง อาจจะมีการค้นรถซึ่งในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่าได้มีการยัดยา ซึ่งเราไม่ผิดบางครั้งเราก็ใช้ในการไลฟ์สด เพื่อที่เราจะถ่ายในขั้นตอนการตรวจค้นเพื่อมั่นใจว่าเรานั้นบริสุทธิ์ ซึ่งมันสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวิธี กฎหมาย ปัจจุบันก็ได้มีกฎหมายออกมารองรับเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีโทษสำหรับคนที่ใช้ในทางที่ผิดเขาอยากหลายเรื่องที่ผิด มันก็ผิดอยู่วันยังค่ำดังนั้นก็จำเป็นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่กำหนด บางครั้งการไลฟ์สดก็ผิดประเภทเช่นเดียวกันทำให้ถูกซะมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว

Continue Readingปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากการไลฟ์สด

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากการเล่นโซเชียลมีเดียโดยไม่คิด

 • Post author:
 • Post category:Blog

ในยุคปัจจุบันสังคมออนไลน์นั้นมันเป็นสังคมที่ใหญ่และกว้าง และมันก็มีบทบาทเข้ามาในชีวิตมนุษย์เราแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นพูดได้เลยว่ามันเป็นดาบสองคม ถ้ารู้จักใช้มันก็จะใช้งานได้ดีแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดมันก็มักจะเกิดปัญหา เผยแพร่ความรุนแรง ไม่ตอนนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าการไลฟ์สดนั้นไม่ว่าใคร ก็สามารถทำได้ในยุคปัจจุบันได้มีคนบางประเภทที่นำการไลฟ์สดไปใช้ในทางที่ผิด คือในการเผยแพร่ความรุนแรงไม่ว่าเขาจะทำอะไร หรือแม้แต่การฆ่าตัวตายซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข มิจฉาชีพ ในโลกโซเชียลมักจะมีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอ แต่สิ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหามากที่สุดในขณะนี้ในก็คือมิจฉาชีพ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มาหาประโยชน์กับการซื้อขายของผู้อื่น ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่หายและแก้ได้ยากอีกด้วย  ใช้เป็นสื่อ การใช้เป็นสื่อในที่นี้คือต้องบอกก่อนว่าซื้อฝั่งใครฝั่ง มันมักจะใช้สื่อในการโจมตีอีกฝ่ายซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกคนก็ควรที่จะฟังความให้ดีก่อน ใช่ว่าเข้าไปด่าด่าๆโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ปัญหาอะไรเลย ในยุคปัจจุบันคนเป็นแบบนี้กันเยอะมากไม่สนใจอ่านแค่หัวข้อก็เข้าไปด่าแล้ว

Continue Readingปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากการเล่นโซเชียลมีเดียโดยไม่คิด

รีวิวหนังพลังวิเศษแนวซุปเปอร์ฮีโร่ เรื่อง IBoy

เรื่องราวของ “ทอม” (รับบทบาทโดย Bill Milner) หนุ่มน้อยติ๋มๆที่ไม่ค่อยมีเพื่อนกับคนอื่นสักเท่าไร เขาแอบรัก “ลูซี่” (รับบทบาทโดย Maisie Williams) เด็กผู้หญิงในวัยเดียวกัน จนกระทั่งในวันหนึ่งเขาจะต้องไปพบลูซี่ที่ห้องเพื่อติววิชาวิทยาศาสตร์ให้เธอ แต่ว่าในวันนั้นเองเขากลับได้มาพบว่า ลูซี่ถูกรุมข่มขืนอยู่ภายในห้องนอนของเธอเอง นั่นทำให้ทอมตื่นตระหนก และรีบวิ่งหนีจากเหตุการณ์นั้นๆในทันที แต่ว่าทอมกลับหนีไม่พ้น แถมยังโดนยิงเข้าที่หัวอีกด้วย ทอมตื่นมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และจากการวิเคราะห์ของหมอ ก็แจ้งว่าเขาสามารถออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้ว แต่ว่าภายหลังที่ทอมออกมาจากโรงพยาบาลมาแล้วนั้น เขากลับต้องมาพบว่ามีอะไรบางอย่างภายในร่างกายเขาผิดปกติไป ซึ่งก็คือ เขาสามารถมองเห็นกระบวนการจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชนิด และเขาก็สามารถบังคับมันได้อีกด้วย มันเลยทำให้ทอมรู้สึกว่าจะแก้แค้นนี้ให้กับลูซี่ให้ได้ โดยใช้วิธีการออกคำสั่งอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทุกชนิดที่มีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้…

Continue Readingรีวิวหนังพลังวิเศษแนวซุปเปอร์ฮีโร่ เรื่อง IBoy

แทงบอลยังไงให้รวย

ก่อนอื่นนั้นเราจะมาอธิบายถึงธรรมชาติของการแทงบอลก่อน มันคือ แทงบอล ยังไง การแทงบอลนั้นไม่เหมือนกับการเล่นพนันประเภทอื่นๆที่จะอาศัยดวงเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมามาประกอบการตัดสินใจในการเล่นพนันแม้ว่าการแทงบอลจะถือว่าเป็นการพนันรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคนในสังคมส่วนมากจะมองว่าการพนันเป็นแง่ลบเป็นหนทางสู่หายนะของชีวิต แต่รู้หรือไม่ว่าการแทงบอลนั้นสามารถทำให้คนรวยได้ ทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกการ แทงบอล ยังไงให้รวย เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์มาผนวกในการแทงบอลด้วยถึงจะทำให้ชนะแล้วได้เงินอย่างต่อเนื่อง วิธีแทงบอลยังไงให้รวยแบบที่คนรวยไม่เคยบอกมาก่อน ตั้งเป้าหมายในการเล่น แทงบอล ยังไงให้รวยนั้นไม่ใช่เรื่องยากประการแรกที่สำคัญก็คือเป้าหมายในการแทงบอลก่อนผู้เรียนจะต้องรู้ว่าตนเองนั้นแทงบอลเพื่ออะไรแทนเพื่อให้มีเงินเก็บแทนเพื่อเล่นไปวันๆหรือว่าแทงเพื่อเก็บเงินซื้อของอะไรบางอย่างหรือเก็บเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิต หาผู้เล่นมีเป้าหมายในการเล่นก็จะทำให้การแทงบอลแต่ละครั้งนั้น เราจะมีสติและมีความตั้งใจในการแทงบอลมากกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายเลยรู้จักใช้เงินให้เป็น แทงบอล ยังไงให้รวยนั้นสิ่งสำคัญอันดับต่อมาก็คือ ต้องรู้จักใช้เงินให้เป็น มีนัก แทงบอลออนไลน์ ทั้งหลายแทบจะ 90% เลยก็ว่าได้พอแทงบอลได้เงินมาแล้วแทนที่จะถอนออกมา กลับกันหรือยังเล่นต่อจนเงินหมด แบบนี้เรียกว่าใช้เงินไม่เป็นเลย แล้วจะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่นำเงินเก็บส่วนตัวออกมาใช้ในการแทงบอลโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมาในภายหลัง โดยเงินก้อนนั้นอาจจะเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายจำเป็นในอนาคตเช่น…

Continue Readingแทงบอลยังไงให้รวย