You are currently viewing นายกรัฐมนตรี ความหมายประวัติความเป็นมา

นายกรัฐมนตรี ความหมายประวัติความเป็นมา

  • Post author:
  • Post category:Blog

นายกรัฐมนตรี คือตำแหน่งหัวหน้าของฝ่ายบริหารในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สำคัญเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่าและมีเกียรติยศเป็นอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี ความหมายตามพจนานุกรม

คำว่านายกนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าหมายถึง ผู้นำ,ผู้เป็นหัวหน้าส่วนคำว่านายกรัฐมนตรีนั้นหมายถึงตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีก็คือคณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเช่นกัน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นๆอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน และยังหมายถึงบุคคลที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นประธานของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกด้วย สำหรับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย

 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้ และอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ชื่อเดิมว่า “ก้อน หุตะสิงห์”  ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย

ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของประเทศไทยคือยุคของนายกคนไหน 

ใครๆต้องตอบว่าเป็นช่วงรัฐบาลชาติชายและรัฐบาลทักษิณแน่นอน มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานอุตหหกรรมโรงงานหนึ่งเกลียดพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลรัฐประหารมาก เพราะทุกครั้งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์หรือรัฐบาลรัฐประหารบริหารประเทศ ผลประกอบการของโรงงานเพื่อนคนนี้จะไม่ดีเลย ตรงกันข้ามในช่วงรัฐบาลชาติชายหรือรัฐบาลทักษิณสินค้าจากโรงงานของเพื่อนขายดีมาก ซึ่งเรื่องนี้มีข้อสังเกตว่าในช่วงที่ชาติรุ่งเรืองนั้นเป็นช่วงที่เรามีประชาธิปไตยมากเรียกว่าค่อนใบ สส.เลือกตั้งอยู่แล้วและสว.ก็มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดทิศทางประเทศ จะมีก็แต่ศาลหรือขบวนการยุติธรรมที่อยู่เหนือกว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน ส่วนเราในตอนนี้จึงยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ